Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Σπυρόπουλος Βασίλειος

Σπυρόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: vspyrop@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7646

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Τρίτη 10:00-12:00, γραφείο 601

Προσωπική Ιστοσελίδα: scholar.uoa.gr/vspyrop/home

Αναλυτικό Βιογραφικό   Curriculum Vitae 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική γλωσσολογία: Σύνταξη, μορφολογία, μορφοσύνταξη και διεπίπεδα με την φωνολογία.
 • Γραμματική περιγραφή γλωσσών: Συστηματική περιγραφή γλωσσικών δομών και συστημάτων στα διάφορα επίπεδα ανάλυσης (έμφαση στη μορφολογία και στη σύνταξη).
 • Συγκριτική γλωσσολογία και τυπολογία: συγκριτική ανάλυση γλωσσικών δομών και συστημάτων διαφορετικών γλωσσών και γλωσσικών ποικιλιών με έμφαση στη συγκριτική εξέταση της Ελληνικής με τις γλώσσες του Μεσογειακού χώρου, τυπολογία συντακτικών δομών, τυπολογία σχέσης σύνταξης, μορφολογίας, φωνολογίας.
 • Ιστορική γλωσσολογία: Τυπολογία και ερμηνεία γλωσσικής αλλαγής, ιστορία της Ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην Ελληνιστική/Ρωμαϊκή Κοινή και στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο.
 • Διαλεκτολογία: Καταγραφή και συστηματική περιγραφή διαλεκτικών ποικιλιών της Ελληνικής με βάση τα σύγχρονα θεωρητικά πρότυπα ανάλυσης, μελέτη του μορφολογικού και συντακτικού συστήματος των Ελληνικών διαλέκτων της Μικράς Ασίας.
 • Γλωσσική επαφή: Δομικές και ιστορικές πτυχές της.

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

 • Σύνταξη (ΠΜΣ Γλωσσολογία)
 • Μορφολογία (ΠΜΣ Γλωσσολογία)

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2013. Αντιπαραβολική Μελέτη Γραμματικών Δομών Αλβανικής – Ελληνικής. Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013). Εκδόσεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), Θεσσαλονίκη. (ebook, συλλογικό έργο, URL: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-10-17-09-02-51/-52)
 • Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2012. Οφίτικα: Πτυχές της Γραμματικής Δομής μίας Ποντιακής Διαλέκτου. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
 • Holton David, Peter Mackridge, Irene Philippaki-Warburton & Vassilios Spyropoulos. 2012. Greek: A Comprehensive Grammar. Second revised edition. London: Routledge.
 • Σπυρόπουλος, Βασίλειος & Αναστάσιος Τσαγγαλίδης. 2005. Η Γραμματική στη Διδασκαλία: Σύγκριση Εγχειριδίων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.

Άρθρα (Επιλογή 10 πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • Steriopolo, Olga, Giorgos Markopoulos & Vassilios Spyropoulos. 2021. A morphosyntactic analysis of nominal expressive suffixes in Russian and Greek. The Linguistic Review 38: 645-686.
 • Revithiadou, Anthi & Vassilios Spyropoulos. 2020. Cliticization patterns in Greek: A comparative examination with crosslinguistic remarks. Στο Michalis Georgiafentis, Giannoula Giannoulopoulou, Maria Koliopoulou & Angeliki Tsokoglou (επιμ.), Contrastive Studies in Morphology and Syntax, 225-245. London: Bloomsbury Academic.
 • Spyropoulos, Vassilios. 2020. Abstract and morphological case in a nominative – accusative system with differential case marking. Στο András Bárány & Laura Kalin (επιμ.), Case, Agreement, and their Interactions: New Perspectives on Differential Argument Marking, 175-218. Berlin: De Gruyter.
 • Revithiadou, Anthi, Giorgos Markopoulos & Vassilios Spyropoulos. 2019. Changing shape according to strength: Evidence from root allomorphy in Greek. The Linguistic Review 36: 553-574.
 • Panagiotidis, Phoevos, Vassilios Spyropoulos & Anthi Revithiadou. 2017. Little v as a categorizing verbal head: Evidence from Greek. Στο Roberta d’ Alessandro, Irene Franco & Ángel J. Gallego (επιμ.), The Verbal Domain, 29-48. Oxford: Oxford University Press.
 • Revithiadou, Anthi, Vassilios Spyropoulos & Giorgos Markopoulos. 2017. From fusion to agglutination: The case of Asia Minor Greek. Transactions of the Philological Society 115: 297-335.
 • Revithiadou, Anthi & Vassilios Spyropoulos. 2016. Stress at the interface: Phases, accents and dominance. Linguistic Analysis 42: 1-71.
 • Spyropoulos, Vassilios, Anthi Revithiadou & Phoevos Panagiotidis. 2015. Verbalizers leave marks: Evidence from Greek. Morphology 25: 299-325.
 • Jiménez-Fernández, Ángel L. & Vassilios Spyropoulos. 2013. Feature inheritance, vP phases and the information structure of small clauses. Studia Linguistica 67: 185-224.
 • Spyropoulos, Vassilios. 2011. Case conflict in Greek free relatives: Case in syntax and morphology. Στο Alexandra Galani, Glyn Hicks & George Tsoulas (επιμ.), Morphology and its Ιnterfaces, 21-55. Amsterdam: John Benjamins.