Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Σπυρόπουλος Βασίλειος

Σπυρόπουλος Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 601, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: vspyrop@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7646

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2017-2018): Πέμπτη 11:00-13:00

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική γλωσσολογία: Σύνταξη, μορφολογία, μορφοσύνταξη και διεπίπεδα.
 • Γραμματική περιγραφή γλωσσών: Συστηματική περιγραφή γλωσσικών δομών και συστημάτων στα διάφορα επίπεδα ανάλυσης (έμφαση στη μορφολογία και στη σύνταξη).
 • Συγκριτική γλωσσολογία: συγκριτική ανάλυση γλωσσικών δομών και συστημάτων διαφορετικών γλωσσών και γλωσσικών ποικιλιών με έμφαση στη συγκριτική εξέταση της Ελληνικής με τις γλώσσες του Μεσογειακού χώρου. 
 • Τυπολογία: τυπολογία συντακτικών δομών (προτασιακή δομή, δομές κενών υποκειμένων, παρεμφατικότητα, πτώση, πολυσύνθεση, συμφωνία, δομές ασθενών αντωνυμιών), τυπολογία σχέσης σύνταξης – μορφολογίας.
 • Ιστορική γλωσσολογία: Τυπολογία γλωσσικής αλλαγής, ερμηνεία γλωσσικής αλλαγής, ιστορία της Ελληνικής γλώσσας με έμφαση στην Ελληνιστική/Ρωμαϊκή Κοινή και στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο.
 • Διαλεκτολογία: Καταγραφή και συστηματική περιγραφή διαλεκτικών ποικιλιών της Ελληνικής με βάση τα σύγχρονα θεωρητικά πρότυπα ανάλυσης. Μελέτη του μορφολογικού και συντακτικού συστήματος των Ελληνικών διαλέκτων της Μικράς Ασίας.

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά
Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • Σύνταξη   

ΠΜΣ Τεχνογλωσσία: Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γλωσσική Τεχνολογία

 • Εισαγωγή στη Μορφο-Σύνταξη 

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δήμητρα, Χρυσούλα Λασκαράτου, Μαίρη Σηφιανού, Μιχάλης Γεωργιαφέντης & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2003. Σύγχρονες Τάσεις στην Ελληνική Γλωσσολογία. Αθήνα: Πατάκης.
 • Σπυρόπουλος, Βασίλειος & Αναστάσιος Τσαγγαλίδης. 2005. Η Γραμματική στη Διδασκαλία: Σύγκριση Εγχειριδίων για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης.
 • Holton David, Peter Mackridge, Irene Philippaki-Warburton & Vassilios Spyropoulos. 2012. Greek: A Comprehensive Grammar. Second Edition. London: Routledge.
 • Ρεβυθιάδου, Ανθή & Βασίλειος Σπυρόπουλος. 2012. Οφίτικα: Πτυχές της Γραμματικής Δομής μίας Ποντιακής Διαλέκτου. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.

Άρθρα (Επιλογή πρόσφατων δημοσιεύσεων)

 • Revithiadou, Anthi & Vassilios Spyropoulos. 2008. A dynamic approach to the syntax-phonology interface: A case study of Greek. Στο Kleanthes Grohmann (επιμ.), Interphases: Phase-theoretic Investigations of Linguistic Interfaces, 202-233. Oxford: Oxford University Press.
 • Spyropoulos, Vassilios & Anthi Revithiadou. 2009. Subject chains in Greek and PF processing. Στο Claire Halpert, Jeremy Hartman and David Hill (επιμ.), MIT Working Papers in Linguistics 57: Proceedings of the 2007 Workshop in Greek Syntax and Semantics at MIT, 293-309. Cambridge, MA: MIT Working Papers in Linguistics.
 • Spyropoulos, Vassilios & Anthi Revithiadou. 2009. The morphology of past in Greek. Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 29: 108-122.
 • Revithiadou, Anthi & Vassilios Spyropoulos. 2010. The Syntax-Phonology Interface. In Nancy Kula, Bert Botma & Kuniya Nasukawa (eds.), The Continuum Companion to Phonology, 225-253. London & New York: Continuum Publications.
 • Papadopoulou, Despina, Spyridoula Varlokosta, Hasan Kaili, Sophia Prokou, Vassilios Spyropoulos & Anthi Revithiadou. 2011. Case morphology and word order in L2 Turkish: Evidence from Greek learners. Second Language Research 27: 173-205.
 • Spyropoulos, Vassilios. 2011. Case conflict in Greek free relatives: Case in syntax and morphology. In Alexandra Galani, Glyn Hicks & George Tsoulas (eds.), Morphology and its Ιnterfaces, 81-116. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ρεβυθιάδου Ανθή, Βασίλειος Σπυρόπουλος & Κωνσταντίνος Κακαρίκος. 2012. Η ταυτότητα της Οφίτικης Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17: 217-276.
 • Jiménez-Fernández, Ángel L. & Vassilios Spyropoulos. 2013. Feature inheritance, vP phases and the information structure of small clauses. Studia Linguistica 67: 185-224.