Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Παντελίδης Νίκος

Παντελίδης Νικόλαος

Καθηγητής 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 16, 8ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: npantel@phil.uoa.gr , Τηλ.: 210 727 7596

Ώρες συνάντησης (χειμερινό εξάμηνο 2022-2023): Εκπαιδευτική άδεια

Προσωπική Ιστοσελίδα: -

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ιστορική γλωσσολογία: Γλωσσική Μεταβολή (περιγραφή – ερμηνεία)
 • Ιστορία (εσωτερική – εξωτερική) της ελληνικής γλώσσας
 • Συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία: Σύγκριση ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, επανασύνθεση της ινδοευρωπαϊκής πρωτογλώσσας, μεταβολές από την Ινδοευρωπαϊκή στην Ελληνική
 • Ιστορική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
 • Διαλεκτολογία (διάλεκτοι της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, καταγραφή και περιγραφή των νεοελληνικών διαλέκτων, οι νεοελληνικές διάλεκτοι ως μάρτυρες της εξέλιξης της ύστερης Μεσαιωνικής – Νέας Ελληνικής), ιστορική διαλεκτολογία. Η διαμόρφωση της Κοινής Νεοελληνικής

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Επιλογή πρόσφατων δημοσιευμάτων 

 • Pantelidis, N. 2017. Boeotian and its Neighbors: A Central Helladic Dialect Continuum? Στο Giannakis G., Crespo E. & P. Filos (eds.), Studies in Ancient Greek Dialects (from Central Greece to the Black Sea). Berlin/Boston: Walter de Gruyter. Σελ.167-187.
 • Giannaris, Αth. & Ν. Pantelidis. 2017. “Lexical archaisms in Modern Greek et-ymology”. Στο Τζιτζιλής Χ. & Γ. Παπαναστασίου (εκδ.), Ελληνική ετυμολογί-α/Greek etymology. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριναταφυλλίδη). Σελ.310-319.
 • Παντελίδης, Ν. 2016. Το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα: Πηγές, μαρτυρίες, χαρακτηριστικά. Γλωσσολογία 24:103-146. 
 • Παντελίδης, Ν. 2016. Μια νοτιοελλαδική διαλεκτική ζώνη; Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36:303-313. Διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_36_21%20PANTELIDHS.pdf
 • Παντελίδης, Ν. 2016. Το ρηματικό επίθημα -(ι)σκ- στην Καππαδοκική. Στο A. Ralli κ.ά (εκδ.), Proceedings of the 6th Modern Greek DIalects and Linguistic Theory Meeting, Patras 25-28.9.2014 (Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, Πάτρα 25-28.9.2014): 133-142.
 • Παντελίδης, Ν. 2015. Σχετικά με το ιδιωματικό υπόβαθρο της Κοινής Νεοελληνικής. Στο Γ. Ανδρουλάκης (εκδ.), Οι γεωγραφικές και κοινωνικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής και η παρουσία τους στην εκπαίδευση (πρακτικά του γλωσσολογικού συνεδρίου "4α Τζαρτζάνεια, Τύρναβος, 7-9.12.2012):41-50.
 • Pantelidis, N. 2014. The Greek Alphabet: Its Origins, Evolution and Impact on the Development of Writing in Europe.  Στο R. Milev (εκδ.), Scriptura Mundi - Writings of the World 1:216-222.
 • E. Galiotou, Ν. Karanikolas, I. Manolessou, N. Pantelidis, D. Papazachariou, A. Ralli, G. Xydopoulos. 2014. Asia Minor Greek: Towards a Computational Processes. Procedia - Social and Behavioral Sciences
  147:458-466.
 • Manolessou Ιο & Nikolaos Pantelidis. 2013. Velar fronting in Modern Greek Dialects. Στο M. Janse, A. Ralli, B. Joseph & M. Bagriacik (εκδ.), Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012). Patras: University of Patras. Σελ.272-286. Διαθέσιμο στο  σύνδεσμο:  http://lmgd.philology.upatras.gr/el/research/downloads/MGDLT5_proceedings.pdf
 • Παντελίδης, Ν. 2012. «Μεσοφωνηεντικό /s/ στην Αρχαία Ελληνική». Στο Z. Gavriilidou, A. Efthymiou, E. Thomadaki & P. Kambakis-Vougiouklis (eds), Selected Papers of the 10th International Conference of Greek Linguistics (Komotini, 1-4.9.2011). 1047-1055.
 • Manolessou, Io & Nikolaos Pantelidis, 2011. “Die relative Chronologie des Frühgriechischen: silbische Liquiden/Nasale und Schwund des intervokalischen /s/”. Στο:  Krisch. Τ. & T. Lindner (εκδ.), Indogermanistik und Linguistik im Dialog (Akten der XIII.Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 21-27.9.2008, Salzburg). Wiesbaden: Reichert. Σελ.367-376.
 • Παντελίδης, Νικόλαος, 2011α. «Αρχαϊσμός-Νεοαττικισμός». Στο: Το Γλωσσικό Ζήτημα από τη σκοπιά του 21ου αιώνα. (επιμ.  Μπαμπινιώτης Γ.), Αθήνα: ΊδρυματηςΒουλήςτωνΕλλήνων, σελ 197-221.  
 • Παντελίδης, Νικόλαος, 2011β. "Ρηματική κλιτική μορφολογία του μεγαρικού ιδιώματος". Patras Working Papers in Linguistics 2: 55-77.
 • Μανωλέσσου, Ι. & Παντελίδης, Ν., 2011γ. «Το αρχαίο ελληνικό /ε:/ στην Ποντιακή». Νεοελληνική Διαλεκτολογία 6 (έκδοση Ακαδημίας ΑΘηνών, Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων-Ι.Λ.Ν.Ε). 245-271.
 • Παντελίδης, Νικόλαος, 2010. «Μαρτυρίες για τη διαχρονία των νεοελληνικών διαλέκτων: η περίπτωση της Πελοποννήσου». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 30 (Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2-3 Μαΐου 2009). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), 464-476.
 • Pantelidis, N. 2010. "The Reshaping of the Mediopassive Endings: Evidence from Modern Greek Varieties". Στο A. Ralli, B. D. Joseph, M. Janse & A. Karasimos (εκδ.), Proceedings of the 4th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras 2010. 313-329.
 • Παντελίδης, Ν. 2009. «Το φαινόμενο του τσιτακισμού στα πελοποννησιακά ιδιώματα». Στο Γ. Γιαννάκης, Μ.Μπαλταζάνη, Γ.Ξυδόπουλος & Τ.Τσαγγαλίδης (εκδ.), Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα 30.8-2.9.2007).1078-1093.