Αρχική » Τομείς » Τομέας Γλωσσολογίας » Μέλη ΔΕΠ » Κουτσουλέλου - Μίχου Σταματία

Κουτσουλέλου - Μίχου Σταματίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Επικοινωνία

Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 807, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157-84 - Αθήνα

e-mail: skout@phil.uoa.gr, Τηλ.: 210 727 7822

Ώρες συνάντησης (εαρινό εξάμηνο 2018-2019):  

Προσωπική Ιστοσελίδα:-

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση ομιλίας
 • Κειμενογλωσσολογία - Κειμενικά είδη. Διδασκαλία των κειμενικών ειδών (επιστημονικό, δημοσιογραφικό, θεατρικό, διαφημιστικό) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε αντίστοιχες επαγγελματικές ομάδες
 • Πραγματολογία
 • Γνωσιακή Γλωσσολογία

Διδασκαλία

Προπτυχιακά

Δημοσιεύματα

Βιβλία

 • 2009: Όψεις του Ακαδημαϊκού λόγου, Κουτσουλέλου-Μίχου Σ. Αθήνα: Gutenberg, σσ230
 • 2006: Γούτσος, Δ., Σ. Κουτσουλέλου, Αικ. Μπακάκου-Ορφανού, Ε. Παναρέτου (επιμ.) Ο κόσμος των κειμένων. Μελέτες αφιερωμένες στον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, σσ. 245.
 • 2003: Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. Ο Πρόλογος ως κειμενικό είδος. Παρουσία (παράρτημα αρ. 54), Αθήνα, σσ. 196.
 • 1997 Η Γλώσσα της Διαφήμισης. Αθήνα: Gutenberg

Άρθρα (Επιλογή 5 πρόσφατων δημοσιευμάτων)

 • 2012 Σώματα κειμένων και εμπειρική γλωσσική ανάλυση. Στο Πόταγας, Κ,
  Ευδοκιμίδης, Ι, (επιμ.) Λόγος και νόηση: συζητήσεις για το λόγο στο Αιγινήτιο. Αθήνα: Συνάψεις, 125-127.

 • 2012: Κουτσουλέλου, Σ. & Καρκαντζού, Β. Γυναικείοι χαρακτήρες και ταυτότητες στο νεοελληνικό θέατρο. Γλωσσολογία 20. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http:// glossologia.phil.uoa.gr

 • 2011: Κουτσουλέλου, Σ. H μεταφορά στον διαφημιστικό λόγο. Παρουσία IΘ΄-Κ΄, 203-211.

 • 2009: Κουτσουλέλου, Σ. Ο συμπληρωματικός δείκτης ότι και οι συνάψεις του ως μηχανισμοί αξιολόγησης. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα, 30/8-2/9/2007). Ηλεκτρονική δημοσίευση στην ιστοσελίδα:  http://www.linguist-uoi.gr/cd_web/case2.html. Δημοσίευση σε CD-ROM.

 • 2009: Γούτσος, Δ. & Κουτσουλέλου-Μίχου, Σ. Η διδασκαλία του ακαδημαϊκού λεξιλογίου στα Ελληνικά με τη χρήση σωμάτων κειμένων (σε συνεργασία με τον Δ. Γούτσο). Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 22-23 Οκτωβρίου 2004.

 • Ιακώβου, M.,  Κουτσουλέλου, Σ. 2008. Μετριαστικές στρατηγικές της δεοντικότητας σε κείμενα ακαδημαϊκού και δημοσιογραφικού λόγου: η περίπτωση του «πρέπει». Γλώσσης Χάριν. Τόμος αφιερωμένος από τον τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 362-373.