Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » theodora_papadopoulou_gr

Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Ε.ΔΙ.Π. Βυζαντινής Φιλολογίας

theodpap@phil.uoa.gr@phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277869 (Κυψέλη 704)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Βυζαντινή φιλολογία.

Μελέτη πολιτισμικών ιδεών και της εξέλιξής τους μέσα από τις πηγές.

Θεωρητικά ζητήματα Φιλολογίας και Ιστορίας.

Ζητήματα ταυτότητας.

Ιστορική ανθρωπολογία.

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο τμήματος Φιλοσοφικού – Παιδαγωγικού - Ψυχολογικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς».
 • Παρακολούθηση μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας και Ιστορίας των Κειμένων στο Μ.Ι.Ε.Τ.  (υπό Αγ. Τσελίκα) επί δύο έτη.
 • Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών μέσα από τη λόγια γραμματεία τους (11ος αι.- αρχές 13ου αι.)». Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτριος Τσουγκαράκης.
 • Διεξαγωγή μέρους της έρευνας για την εκπόνηση διδακτορικής  διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik) υπό την επίβλεψη του καθ. Johannes Koder. Παρακολούθηση σεμιναρίων των καθηγητών J. Koder, W. Seibt, C. Cupane

Υποτροφίες
Από το Ι.Κ.Υ. κατά το πρώτο έτος προπτυχιακών σπουδών λόγω υψηλής σειράς επιτυχίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (σειρά :10η).

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2008-2010: Απόσπαση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, στον Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Επίβλεψη και βοήθεια σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Α΄ κύκλου στην ερευνητική τους μελέτη και στη συγγραφή των σεμιναριακών τους εργασιών.

2013-2014: Απόσπαση στο Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Συμμετοχή στην απογραφή των χειρογράφων κωδίκων της ΕΒΕ (Απρίλιος-Ιούλιος 2014).

9/2021- : Μέλος ΕΔΙΠ στο τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟ

 • Συλλογική ταυτότητα και αυτογνωσία στο Βυζάντιο. Συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοραντίληψης των Βυζαντινών κατά την λόγια γραμματεία τους (11ος-αρχές 13ου αι.),  εκδόσεις Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήναι 2015 (εκδεδομένη διατριβή).

ΑΡΘΡΑ – κεφάλαια σε βιβλία

 • Michael Psellos und Theodoros II. Laskaris: eine Treffe an den Quellen der Philosophie, in Junge Römer-Neue Griechen. Ein byzantinisches Melange aus Wien. Wolfram HÖRANDNER, Johannes KODER, Otto KRESTEN und Werner SEIBT als Festgabe zum 65. Geburtstag, (hrg.) Mihailo Popović, Johannes Preiser-Kapeller, Wien 2008.
 • Οι όροι ‘Μυσία’ και ‘Μυσός’ στις βυζαντινές πηγές της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου (The terms Mysos and Mysia in the Byzantine sources of the middle and late Byzantine period) in: HYPERMACHOS. Studien zur Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag, (hrg.) Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, Mesrob K. Krikorian, Wiesbaden 2008, 257-281.
 • Bizans kolektif kimliği. 11. Yüzyıldan 13. Yüzyıl başına [= Byzantine collective identity. From the 11th until the 13th cent., transl. from the English by Peri Efe], Toplumsal Tarıh 175 (2008), 72-76.
 • Niketas Choniates and the Image of the Enemy after the Latin Capture of Constantinople, in: Byzantine War Ideology between Roman Imperial Concept and Christian Religion. Akten des Internationalen Symposiums (Wien, 19.-21. Mai 2011), (eds.) Johannes Koder and Ioannes Stouraitis, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2012, 87-97 (βλ. και Εισηγήσεις).
 • The  terms “Ῥωμαῖος, Ἕλλην, Γραικός” in the Byzantine texts in the first half of the 13th century, Βυζαντινά Σύμμεικτα 24 (2014), 157-176  (βλ. και Εισηγήσεις).
 • Οι όροι λαός και έθνος στις βυζαντινές πηγές της μέσης περιόδου (7ος – 13ος αι.), στο Βυζάντιο, Ιστορία και πολιτισμός. Ερευνητικά πορίσματα, τόμ. Δ΄ Βυζαντινές παράμετροι του σήμερα, (επιστ. διεύθυνση) Τηλέμαχος Κ. Λουγγής – (με συνεργασία) Δέσποινα Λαμπαδά, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2017, 25-32.
 • Τα ονόματα Ρωμαίος, Έλλην, Γραικός κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους, στο Έλλην, Ρωμαίος, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, (επιστ. επιμ.) Όλγα Κατσιαρδή-Herring, Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Κατερίνα Νικολάου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, εκδόσεις Ευρασία, Αθήνα 2018, 87-100 (βλ. και Εισηγήσεις).
 • The ἑσπέρια γένη (hesperia geni) in Byzantine literature before and after the first capture of Constantinople (mid-12th- mid-13th c.), στο Byzantium and the West. Perception and Reality (11th – 15th c.), (eds.) Nikolaos G. Chrissis, Athina Kolia-Dermitzaki, Angeliki Papageorgiou, Routledge, Oxon – New York 2019, 245-256 (βλ. και Εισηγήσεις).

Βιβλιοκρισίες /Βιβλιοπαρουσιάσεις

 • [Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου] Βίος Βασιλείου. Ἡ βιογραφία τοῦ αὐτοκράτορα Βασιλείου Α΄ τοῦ Μακεδόνος ἀπὸ τὸν ἐστεμμένο ἐγγονό του. Εἰσαγωγή – μετάφραση – σχόλια Χριστίνα Σιδέρη (Κείμενα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας, 19). Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2010, JÖB (2010).
 • A. Simpson – St. Efthymiadis (eds.), Niketas Choniates. A Historian and a Writer, La Pomme d’Or, Geneva 2009, Σύμμεικτα 21 (2011) (ηλεκτρονικά). 

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μεταδιδακτορική έρευνα

Στο Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε. υπό την επίβλεψη του καθ.  Ταξιάρχη Γ. Κόλια με θέμα «Η εικόνα του άλλου μέσα από τη λόγια γραμματεία της μέσης περιόδου»