Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » taxiarchis_kolias_gr

Ταξιάρχης Γ. Κόλιας

Καθηγητής του «Βίου και του πολιτισμού των Βυζαντινών»


kolias[at]phil.uoa[dot]gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ-Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277731 (Κυψέλη 704)

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

·           1974:Πτυχίο της Φιλοσοφικής Σχολής του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

·           1975-1980:Mεταπτυχιακές σπουδές Bυζαντινολογίας, Nεοελληνικών Σπουδών και Eυρωπαϊκής Iστορίας στο Πανεπιστήμιο της Bιέννης

·           1980: Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Bιέννης (Διδ. διατρ.: Die Schutzwaffen der byzantinischen Armee. Eine realienkundliche Untersuchung der schriftlichen Quellen. Eπιβλ. καθηγητής: H. Hunger.)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

·           1981-1982:Eπιμελητής της έδρας Iστορίας Mέσων Xρόνων. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων

·           1982-1996:Λέκτωρ, Eπίκουρος καθηγητής, Aναπληρωτής καθηγητής Bυζαντινής Iστορίας. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων

·           1996-2001:Kαθηγητής Bυζαντινής Iστορίας. Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων

·           2001-σήμερα: Καθηγητής του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας. Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

·           2006:Επισκέπτηςκαθηγητήςστην École des Hautes Études en Sciences Sociales. Centre d’Études Byzantines, Neo-hellèniques et Sud-Est Européenes (Παρίσι)

·           2006-2011:Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

·           Ιούλιος 2016:Επισκέπτης Καθηγητής, Nankai University, Tianjin, Κίνα

·           2013-σήμερα:Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επιλογή)

·           Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών (www.byzantinestudies.gr)

·           Ιδρυτής και εκδότης του διεθνούς ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Βυζαντινά Σύμμεικτα (www.byzsym.org) (2008-σήμερα)

·           Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

·           Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (A.I.E.S.-E.E.)

·           Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

·           Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής (Editorial Board) του περιοδικού Byzantinoslavica(Πράγα)

·           Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (Βιέννη)

·           Μέλος της Eπιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής του περιοδικού Journal of Medieval and Islamic History (Κάιρο)

·           Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ελληνισμός και Δύση». (από κοινού με την καθ. Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη)

·           Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Leibniz-WissenschaftsCampusMainz: ByzanzzwischenOrientundOkzident(Πανεπιστήμιο του Mainzκαι Römisch-GermanischesZentralmuseum)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Επιλογή)

·           Επιβλέπων καθηγητής πολλών διδακτορικών διατριβών

·           Επόπτης μεταδιδακτορικών ερευνών

·           Κύριος διοργανωτής ή μέλος Οργανωτικών Επιτροπών πολλών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων

·           Τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού Byzantinische Zeitschrift (1991-2007)

·           Συνεργάτης του Lexikon des Mittelalters

·           Aπό τους πρώτους συνεργάτες του ερευνητικού προγράμματος της Aυστριακής Aκαδημίας των Eπιστημών Kαθημερινή ζωή και υλικός πολιτισμός των Bυζαντινών (1978)

·           Επιστημονικός υπεύθυνος πολλών ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων του Προγράμματος: Ο άνθρωπος και τα ζώα στο Βυζάντιο (8ος-11ος αι.) Καθημερινός βίος, υλικός πολιτισμός, κοινωνία, οικονομία (Πυθαγόρας ΙΙ) (2004-2007)

·           Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας «ΚΡΗΠΙΣ», Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΣΠΑ) (2012-2015)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

·           Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waffenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung [Byzantina Vindobonensia 17], Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Βιέννη 1988.         Βουλγαρικήέκδοση: Vizantiiski orazia. Prinos kam vizantiiskoto orazeino izkustvo (ot negovoto natsalo / kraia na IV v. – do latinskoto nasestvie /1204 g.) [Studia Militaria Balcanica 1], Βελίκο Τίρνοβο 2012

·           Nικηφόρος B' Φωκάς (963-969). O στρατηγός αυτοκράτωρ και το μεταρρυθμιστικό του έργο[Ιστορικές Μονογραφίας 12], Αθήνα 1993

·           «Kriegsgefangene, Sklavenhandel und die Privilegien der Soldaten. Die Aussage der Novelle von Ioannes Tzimiskes», ΣTEΦANOΣ. Studia byzantina ac slavica Vladimiro Vavrinek ad annum sexagesimum quintum dedicata, Πράγα 1995 =Byzantinoslavica56 (1995) 129-135

·           «Tα στρατιωτικά εγκλήματα κατά τους βυζαντινούς χρόνους», στο: Έγκλημα και τιμωρία στο Bυζάντιο,εκδ. Σ. Ν. Troianos, Αθήνα 1997, 295-316

·           «H πολεμική τακτική των Bυζαντινών: Θεωρία και πράξη», στο: Tο εμπόλεμο Bυζάντιο (9ος-12ος αι.), επιμ. K. Tσικνάκης [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 4], Αθήνα 1997, 153-164

·           «Aspekte der byzantinischen Gesellschaft im 10. Jahrhundert», στο: 3000 Jahre griechische Kultur, εκδ. E. Trapp [Die Antike und ihr Weiterleben 1], Βόννη 1997,  63-81

·           «Ein zu wenig bekannter Faktor im byzantinischen Heer: die Hilfskräfte», στο:Πολύπλευροςνους. Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, εκδ. C. Scholz – G. Makris, Μόναχο - Λειψία 2000, 113-124

·           «Alltagsleben und materielle Kultur in Byzanz», στο: XXe Congrès international des études byzantines, Collège de France – Sorbonne, 19-25 Août 2001, Prè-Actes, I. Séances plénières, 335-344

·           «Byzance dans les manuels d’histoire grecs», στο: Byzance en Europe, εκδ. M.-F. Auzépy, Παρίσι 2003, 61-71

·           «Military Aspects of the Conquest of Constantinople by the Crusaders», στο: Urbs capta: The Fourth Crusade and its Consequences. La IVe Croisade et ses conséquences,εκδ. A. Laiou [Réalités byzantines 10], Παρίσι 2005, 123-138

·           «Το επάγγελμα και η ονομασία των βόθρων στο Επαρχικόν βιβλίον του Λέοντος Στ΄ του Σοφού», ΕΕΒΣ 52 (2006) 379-390 (σε συνεργασία με την  M. Χρόνη)

·           «ZurGerichtsbarkeitimbyzantinischenHeer», στο: K. BelkeE. KislingerA. KülzerM.A. Stassinopoulou(εκδ.),ByzantinaMediterranea. Festschrift für J. Koder zum 65. Geburtstag, Βιέννη - Κολωνία - Βαϊμάρη 2007, 319-325

·           «Βυζάντιο και Σταυροφορίες: Η διαχείριση της σταυροφορικής κίνησης από το Βυζάντιο: Ένα γενικό πλαίσιο», στο: Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, εκδ. Ν.Γ. Μοσχονάς, ΙΒΕ / ΕΙΕ, :Αθήνα 2008, 99-113

·           «Die Versorgung des byzantinischen Marktes mit Tieren und Tierprodukten», στο: Handelsgüter und Verkehrswege. Aspekte der Warenversorgung im östlichen Mittelmeerraum (4. bis 15. Jh.). Akten des  Internationalen Symposions Wien, 19-22. Oktober 2005. Eκδ.E. Kislinger - J. Koder - A. Külzer [Österr. Akad. d. Wiss.. Phil.-hist. Kl., Denkschr., 388. Bd. Veröff. z. Byzanzforschung, Bd. XVIII], Wien 19.-22. Oktober 2005, Βιέννη 2010, 175-184

·           Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος Στ’ του Σοφού(Εισαγωγή, απόδοση στη Νέα Ελληνική, σχολιασμός) (σε συνεργασία με τη Μ. Χρόνη) [Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας], Αθήνα 2010

·           Ζώα και περιβάλλον στο Βυζάντιο (7ος-12ος αι.). Εκδότης από κοινού με τους Η. Αναγνωστάκη και Ευ. Παπαδοπούλου [Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 21], Αθήνα 2011

·           «The Horse in the Byzantine World», στο: Le cheval dans les sociétés antiques et médiévales. Actes des Journées internationales d'étude (Strasbourg, 6-7 novembre 2009), εκδ. S. Lazaris [Bibliothèque de l’Antiquité tardive 22],Turnhout: Brepols 2012, 87-97

·           «Das Feuer im byzantinischen Kriegswesen», στο: Il fuoco nell’alto medioevo [Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 60], Σπολέτο 2013, 839-855