Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » marina_loukaki_gr

Μαρίνα Λουκάκη

Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας

mloukaki@phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277876 (Κυψέλη 704)

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λόγια παράδοση, Ρητορική, Τελετουργία, Εκπαίδευση
 • Eκδοτική των κειμένων

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • 1978-1983: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο (Ειδίκευση: Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία)
 • 1983-1984: Πανεπιστήμιο Paris I Sorbonne, Γαλλία, D.E.A.
 • 1984-1989: Πανεπιστήμιο Paris I Sorbonne, Γαλλία, Doctorat
 • Διδ. Διατριβή: Étude sur la vie et l’ oeuvre de Grégoire Antiochos. L’éloge du patriarche Basile Kamatèros Επόπτης: Καθηγήτρια Hélène Ahrweiler

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2018- : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Καθηγήτρια
 • 2010-2018: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • 2006-2010: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγἠτρια
 • 2000-2007 : Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • 1995-2000: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Λέκτορας
 • 1991-1995: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας, Ειδική Επιστήμονας

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

 • Gregoire Antiochos, L'eloge du patriarche Basile Kamateros, Byzantina Sorbonensia 13, Paris 1996.
 • Discours annuels en l'honneur du patriarche Georges Xiphilin. Textes édités et commentés par Marina Loukaki, traduits par Corinne Jouanno, Collège de France, Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, Monographies 18, Paris 2005.
 • Les Grâces à Athènes: Éloge d’un gouverneur byzantin par Nikolaos Kataphlôron, Byzantinisches Archiv 36, Berlin/Boston 2019.

Άρθρα

 • Monastères de femmes à Byzance du XIIe siecle jusqu'à 1453, στο J. Y. Perreaut, Les femmes et le monachisme byzantine, Actes du Symposium d'Athènes 1988, Αθήνα 1991, 33-42.
 • Ο ιδανικός πατριάρχης μέσα από τα ρητορικά κείμενα του 12ου αιώνα, στο Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Το βυζάντιο κατά τον 12ο αιώνα. Κανονικό Δίκαιο, κράτος, κοινωνία, Δίπτυχα-Παράφυλλα 3, Αθήνα 1991, 301-319.
 • Contribution a l'etude de la famille Antiochos, Revue des Études Byzantines 50 (1992), 185-205.
 • Première didascalie de Serge le diacre: Éloge du patriarche Michel Autôreianos, Revue des Études Βyzantines 52 (1994), 151-173.
 • Το ενύπνιο του μοναχού Νείλου Μαλιασσηνού και η μονή Θεοτόκου Μακρινιτίσσης Οξείας Επισκέψεως, Ελληνικά 44 (1994), σ.341-356
 • Ein unbekanntes Gebet von Georgios Sagarommates an Johannes Prodromos, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 46 (1996), 243-249.
 • Remarques sur le corps de douze didascales au XIIe siecle, στο ΕΥΨΥΧΙΑ, Melanges offerts à  Hélène Ahrweiler, II, Byzantina Sorbonensia 16, Paris 1998, 427-437.
 • Les didascalies de Leon Balianites: Notes sur le contenu et la date, Revue des Études Byzantines 59 (2000), 245-252.
 • Τυμβωρύχοι και σκυλευτές νεκρών: Οι απόψεις του Νικολάου Καταφλώρον για τη ρητορική και τους ρήτορες στην Κωνσταντινούπολη του 12ου αιώνα, Σύμμεικτα 14 (2001),143-166.
 • Νικόλαος Καταφλώρον και Μιχαήλ Χωνιάτης. Οι σχέσεις δύο λογίων του 12ου αιώνα, στο Λόγια και Δημώδης Γραμματεία του Ελληνικού Μεσαίωνα. Πρακτικά Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης (11-13 Μαΐου 2000). Αφιέρωμα στον Εύδοξο Θ. Τσολάκη, Θεσσαλονίκη 2002, 161-171.
 • Le samedi de Lazare et les éloges annuels du patriarche de Constantinople, στον τόμο: Φλ. Ευαγγελάτου - Νοταρά, Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη (εκδ.), Κλητόριον εις μνήμην Νίκου Οικονομίδη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, 327-345.
 • Questions de dates à propos de trois discours d’Eustathe de Thessalonique, στο M. Hinterberger, E. Schiffer (εκδ.), Byzantinische Sprachkunst. Studien zur byzantinischen Literatur gewidmet Wolfram Hörandner, Byzantinisches Archiv 20, Berlin-New York 2007, 210-217.
 • Notes sur l’activité d’Aréthas comme rhéteur de la cour de Léon VI, στον τόμο Μ. Grünbart (εκδ.), Theatron. Rhetorische Kurltur in Spätantike und Mittelalter/ Rhetorical Culture in Late Antiquity and the Middle Ages, Millenium Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahtausends n. Chr. 13, Berlin 2007, 259-275.
 • L’image littéraire du patriarche de Constantinople chez les rhéteurs byzantins, in M. Grünbart, L. Rickelt, M. M. Vučetič (ed.), Zwei Sonnen am Goldenen Horn? Kaiserliche und patriarchale Macht im byzantinischen Mittelalter. Akten der Internationalen Tagung vom 3. bis 5. November 2010, Teilband I, [Byzantinistische Studien und Texte 3], Münster 2011, 65-78.
 • Empress Piroska-Eirene’s Collaborators in the Foundation of the Pantokrator Monastery: The testimony of Nikolaos Kataphloron, in S. Kotzabassi (ed.), The Pantokrator Monastery in Constantinople, Byzantinisches Archiv 27, Boston-Berlin 2013, 191-201.
 • Ekphrasis earos : Le topos de la venue du printemps chez des auteurs byzantins, Παρεκβολαί /Parekbolai 3 (2013), 76-105.
 • Το παιχνίδι των αντιθέσεων στα εγκώμια γυναικών: Η περίπτωση του Νικολάου Καταφλώρον, in: Antecessor, Festschrift für Spyros N.Troianos (V.Leontaritou, K.Bourdara, E.Papagianni eds.) Athen 2013, 895-915.
 • Kataphlôros ou Kataphlôron: Notes sur un patronyme byzantin, ZRVI 50 (2013), 357-365.
 • L'univers homérique dans les éloges impériaux du XIIe siècle à Byzance: Notes sur Théophylacte d'Achrida, Nicéphore Basilakès et Eustathe de Thessalonique, in: S. Dubel/A.-M. Favreau-Linder/E. Oudot (eds.), A l'école d'Homère: La culture des orateurs et des sophiste, Paris 2015, 247-257.
 • Le profil des enseignants dans l’Empire Byzantin à la fin de l’Antiquité tardive et au début du Moyen Age (fin du VIe-fin du VIIe siècle), in: Th. Antonopoulou / S. Kotzabassi / M. Loukaki (eds), Myriobiblos, Essays on Byzantine Literature and Culture, Byzantinisches Archiv 29, 2015, 217-243.
 • Σχολαστικός. Remarques sur le sens du terme à Byzance (IVe–XVe siècles), Βyzantinische Ζeitschrift 109,1 (2016) 41-72.
 • Quand l’empereur byzantin nomme son successeur (VIe-XIIe s.): Le discours d’investiture, στο B. Caseau / V. Pringent / A. Sopracasa, Οὗ δῶρόν εἰμι τὰς γραφὰς βλέπων νόει. Mélanges Jean-Claude Cheynet, Travaux et Mémoires 21/1,  Paris 2017, 333-342. 
 • Le langage du corps dans la narration de l'histoire par Jean Kinnamos, dans A. Binggeli / V. Déroche (éds.), Mélanges Bernard Flusin, Travaux et Mémoires 23/1, Paris 2019, 455-464. 
 • Training Students in the Art of Discourse in Twelfth-Century Byzantium: Formes of Progymnasmata, in: P. Chiron / B. Sans (éds.), Les Progymnasmata en Pratique, De l’Antiquité à nos Jours /Practicing the Progymnasmata, From Ancient Times to Present Days, Paris 2020, 193-202.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 • G. DAGRON, Η Γέννηση μιας πρωτεύουσας. Η Κωνσταντινούπολη και οι θεσμοί της (330-451), μτφρ. Μαρίνα Λουκάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.
 • Corinne Jouanno, Το Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου. Γέννηση και Μεταμορφώσεις, (μτφρ. Μαρίνα Λουκάκη), ΜΙΕΤ, Αθήνα 2015. 
 • W. Hörandner, Η ποίηση στη βυζαντινή κοινωνία: Μορφή και λειτουργία, μτφρ. Ιωάννης Βάσσης-Μαρίνα Λουκάκη, εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2017.