Αρχική » Τομείς » Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας » Μέλη ΔΕΠ Βυζαντ Βιογραφικά » giorgos_pitsinelis_gr

Γεώργιος Πιτσινέλης

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

gpitsin@phil.uoa.gr

 

Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
157 84 Αθήνα
Τηλ.: +30-210-7277735 (Κυψέλη 704)

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί Φιλόλογοι: Γραμματικές, Συντακτικά, Εκπαίδευση
 • Βυζαντινή Ποίηση
 • Αγιολογία
 • Παλαιογραφία
 • Μεταβυζαντινή Φιλολογία

 ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βυζαντινή Φιλολογία", Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η ερμηνεία στο περί Συντάξεως βιβλίο της Γραμματικής του Θεοδώρου Γαζή από τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Συμβολή στη μελέτη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών Γραμματικών της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας. Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Α. Μανάφης

 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • 2003 - 2014: Μέλος Ε.Τ.Ε.Π., Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
 • 2014 - 2022: Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Βυζαντινής Φιλολογίας, Α΄ βαθμίδα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
 • 2022- : Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α΄ . ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Η ερμηνεία του περί Συντάξεως βιβλίο της Γραμματικής του Θεοδώρου Γαζή από τον Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Συμβολή στην μελέτη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών γραμματικών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, εκδ. ΣΩΒ, Αθήνα 2021.

2. Νέον Χιακόν Λειμωνάριον, έκδ. Ι.Μ. Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Χίος 2020.

3. Μίνως Ζώτος Άπαντα. Ποιήματα - Αλληλογραφία - Εργοκριτική, Αθήνα 2016.

Β΄. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΡΘΡΑ

 • "Ἀνέκδοτη Ἀκολουθία Ὁσίας Μαρίνας τῆς Ραϊθοῦ", ΕΕΒΣ ΝΣΤ΄ (2020). 
 • "Η αποδιδόμενη στον Γεννάδιο Σχολάριο επιστολή προς τον πάπα Ευγένιο Δ΄", ΕΕΒΣ ΝΣΤ΄ (2020).
 • "Σχόλια στον Βίο της Αγίας Αικατερίνης", Αιτωλικά 34-35 (2020).
 • "Η χρήση των Γραφών ως πηγών παραδειγμάτων και ως αυτούσιων παραθεμάτων στον ΙΒ΄ λόγο του Γρηγορίου Θεολόγου", Δωδεκάνησος ΚΓ΄ (2019).
 • "Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου Ἀκολουθία εἰς τὸν Ἅγιον Μάρκον τὸν Εὐγενικόν", ΕΕΒΣ ΝΕ΄ (2018-2019).
 • "Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ὑπεράσπισις τοῦ ἐγχειριδίου «Περὶ τῆς συνεχοῦς µεταλή­ψεως». Ἀνέκδοτη ἐπιστολιµαία πραγµατεία", ΕΕΒΣ ΝΕ΄ (2018-2019).
 • "Ἄγνωστος βίος τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἐκ τῶν νεοανευρεθέντων σιναϊτικῶν χειρογράφων", ΕΕΒΣ ΝΕ΄ (2018-2019).
 • "Σύγκριση προμεταφραστικού και μεταφραστικού Βίου του αγίου Μαρκέλλου ηγουμένου της μονής των Ακοιμήτων (BHG3 1027-1028)", Η Μελέτη Ι΄ (2018).
 • "Περί της Γραμματικής Νεοφύτου", Πρακτικὰ Συνεδρίου Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης καὶ τὸ ἔργο του (Πύργος Ἠλείας 24-25/5/2008), Πύργος Ἠλείας 2014.
 • "Άγιοι του Ξηρομέρου. Ο Άγιος Βάρβαρος". Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου της Ρούμελης, Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών, Αθήνα 2014.
 • Ανέκδοτοι ασματικοί κανόνες εκ χειρογράφων κωδίκων της ελληνικής ανατολής, τόμ. Α΄ μήνας Σεπτέμβριος, κανόνες ημερών Α΄, Β΄, Ε΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΚΣΤ΄, ΚΖ΄, έκδ. ΣΩΒ, Αθήνα 2010.
 • "Ανέκδοτα έγγραφα του 1891 του από Φιλιππουπόλεως Μητρπολίτου Κοζάνης Φωτίου προς τον Δημ. Βικέλα", Μελέτη Α΄ (2004).
 • Σύνταξη πινάκων στο Κ. Α. Μανάφη, "Κονδακάριον του Σινά Σ 926. Τα νεοευρεθέντα φύλλα", ΕΕΒΣ ΝΑ΄ (2003).
 • "Προτεινόμεναι διορθώσεις εις επιγράμματα Ιωάννου του Μαυρόποδος", ΕΕΒΣ Ν΄ (1999-2000).
 • "Η έκδοσις της Γραμματικής Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου και ο Ευγένιος Βούλγαρις", ΕΕΒΣ Ν΄ (1999-2000).
 • "Ταύτισις λόγου Ψευδοχρυσοστομικού", ΕΕΒΣ ΜΘ΄ (1994-1998).
 • "Εκατονταετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 1918-2018. Σύντομος ἱστορικὴ ἀναδρομή", ΕΕΒΣ ΝΕ΄ (2018-2019).
 • "Αλεξάνδρου Κυριαζή, ΝΙΣΑΦΙ... μια ζωή δυο αιώνες" (βιβλιοκρισία), Τα Αιτωλικά 31 (2018).
 • "Η πατρίδα, της Αιτωλικιώτισσας Κατερίνας Κατράκη", Τα Αιτωλικά 28 (2017).
 • Λήμμα "Αδαμάντιος Αδαμαντίου", Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Α΄.

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μελέτη αγνώστου χειρογράφου κώδικος του ιγ΄ αι. περιέχοντος το έργον του Θουκυδίδου, φυλασσόμενον εις την Βιβλιοθήκην της Ι.Μ. Μεγίστης Λαύρας Αγ. Όρους».

Έκδοση των Απάντων του Αθανασίου Παρίου: Η αλληλογραφία του.

Έκδοση ανεκδότων Βυζαντινών Ασματικών Κανόνων.

Έκδοση έργων Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου.