Αρχική » Τμήμα » Πολιτική διασφάλισης ποιότητας » Πιστοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΟΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 29-05-2020 έως 28-05-2024.

Απόφαση πιστοποίησης

Έκθεση Αξιολόγησης