Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Σίτιση

Νέα παράταση αιτήσεων δωρεάν σίτισης, έως 15 Ιανουαρίου 2023

Ανακοινώνεται στους κ.κ. φοιτητές/τριες στην Αθήνα και το Συγκρότημα Ευρίπου, ότι η υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα sitisi.uoa.gr, παρατείνεται έως τη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

______________________________________________________________________________________ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης

Ανακοινώνεται στους κ.κ. φοιτητές/τριες του Ε.Κ.Π.Α των Σχολών της Αθήνας και του Συγκροτήματος Ευρίπου, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα sitisi.uoa.gr θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή νέων αιτήσεων σίτισης, από το πρωί της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, και μέχρι ώρας 15.00 μ.μ 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

______________________________________________________________________________________________________________

Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές - φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια 12 ημερών (από 21/11/2022 έως 02/12/2022).

Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ, με έδρα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη δράση «σπουδά…ΖΩ» που αποτελεί την παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την δράση και την υποβολή των αιτήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gefyra.com.gr/drasi/parohi-diataktikon-sitisis-se-proptyhiakoys-protoeteis-foitites-foititries-toy-akadimaikoy

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει διάρκεια 12 ημερών (από 21/11/2022 έως 02/12/2022).

________________________________________________________________________________________ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων σίτισης, ακαδ. έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ στην Αθήνα και στο Συγκρότημα Ευρίπου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα  sitisi.uoa.gr  θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης από την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 έως την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και μέχρι ώρας 15.00 μ.μ.

Η ανακοίνωση εδώ 

________________________________________________________________________________________ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. και στους φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr, από την Τετάρτη 07-09-2022 έως την Παρασκευή 21-10-2022.

1.     Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται:

α) Όλοι οι ενεργοί (1) φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και εκείνοι που φοιτούν στις εγκαταστάσεις του Συγκροτήματος Ευρίπου (Ψαχνά Ευβοίας), προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

(1) Ενεργοί φοιτητές

       · Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.

       · Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

β) i. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α 195).

 ii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α., οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 α και β του Ν.4009/2011 (Α 195).

γ) Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36, παρ. 2 ε του Ν.4009/2011 (Α 195).

δ) Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές στο Ε.Κ.Π.Α.

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων

       α) Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δυο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

       Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότερα του ενός αδέλφια υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

       β) Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

        γ) Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

       Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίων, του/της συζύγου του/της και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

       Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι είναι φοιτητές των τμημάτων του ΕΚΠΑ με έδρα την Αθήνα και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων, όπως επίσης και οι φοιτητές του ΕΚΠΑ και του πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδος που φοιτούν στα Τμήματα με έδρα στα Ψαχνά και είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων Ευβοίας.

       Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

       · Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

       Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του/της, ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

       Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που έχουν τις προϋποθέσεις (όριο εισοδήματος), τότε το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης χορηγεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια και κατά προτεραιότητα σε όσους είναι: πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, φοιτητές με αδερφό/ή στον Α΄ κύκλο σπουδών, ορφανοί, φοιτητές τέκνα άγαμης μητέρας, φοιτητές που διαθέτουν μέλος στην οικογένεια με σοβαρή πάθηση, Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα τέκνου θύματος τρομοκρατίας.

       3. Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης

α) Αίτηση

       · Προπτυχιακοί Φοιτητές: Η αίτηση για τo δικαίωμα δωρεάν σίτισης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr. Οι πρωτοετείς φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Επίσης, υποχρεωτικά οι φοιτητές όλων των κατηγοριών θα πρέπει να διαθέτουν ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότηταη οποία θα επιδεικνύεται κατά την λήψη των γευμάτων και θα σαρώνεται από αναγνώστη γραμμωτού κώδικα , ο οποίος είναι εγκατεστημένος στα φοιτητικά εστιατόρια στην περιοχή των Αθηνών και στα Ψαχνά Ευβοίας.

Σημειώνεται εδώ ότι στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης συμμετέχουν και οι φοιτητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδος, και οι οποίοι περατώνουν τις σπουδές τους στο Συγκρότημα Ευρίπου. Οι φοιτητές, μετά την είσοδό τους στην εφαρμογή, θα πρέπει να επιλέγουν στο πεδίο «Αιτήσεις» τον τύπο αίτησης σίτισης που τους αφορά κατά περίπτωση. Εντός της ιστοσελίδας sitisi.uoa.gr υπάρχει επιλογή που κατευθύνει στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

       · Μεταπτυχιακοί φοιτητές – Υποψήφιοι Διδάκτορες: Οι αιτήσεις σίτισης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Υπ. Διδακτόρων πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας eprotocol.uoa.gr

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι φοιτητές υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή (εικόνες σε μορφή .jpg ή ηλεκτρονικά έγγραφα σε μορφή .pdf) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

α) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

β) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

γ) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής          ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

δ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής

ε) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Φορολογικού Έτους 2021

στ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).

ζ) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται).

η) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).

θ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).

ι) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).

ια) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

       Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες, απαιτείται η υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, και βεβαίωσης φοιτητικής ιδιότητας.

       · Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές στο Ε.Κ.Π.Α. (προγράμματος ERASMUS/ERASMUS+ καθώς και άλλων συναφών προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών), οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής καθώς και οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλουν την αίτηση στην ως άνω ιστοσελίδα, στην οποία θα υπάρχει ειδική υποενότητα με υπερσυνδέσμους που θα αφορούν αυτές τις κατηγορίες φοιτητών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ERASMUS+ θα πρέπει να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή το έγγραφο αποδοχής (Acceptance Document) ή το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας, ενώ οι υπότροφοι ΥΠΕΠΘ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν σε ψηφιακή μορφή το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΠΘ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι είναι υπότροφοι για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.

       Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν, πάντα σε ψηφιακή μορφή, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης:

α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,

β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,

γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι, «παραμένει άγαμος και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή», θεωρημένη από Κ.Ε.Π. ή άλλη Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης είναι δυνατή η έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης από την ιστοσελίδα www.gov.gr

δ) Εάν υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής.

       Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης που χορηγήθηκε για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 ισχύει μέχρι την έγκριση των νέων αιτήσεων και όχι πέραν της 31-10-2022

       Όσοι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να σιτίζονται στα φοιτητικά εστιατόρια πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως για 2 γεύματα (μεσημέρι-βράδυ).      

      Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00, στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, τηλ. 2103688253, 2103688216 και 2103688214, email: evarlam@uoa.gr. Οι φοιτητές Συγκροτήματος Ευρίπου (Τμημάτων ΕΚΠΑ και πρώην ΤΕΙ Στ. Ελλάδας), μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2228099533, email: ptokpa@uoa.gr Η προσέλευση φοιτητών και λοιπών ενδιαφερομένων στα γραφεία της Υπηρεσίας θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.