Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση φοιτητών

 

  

Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης...

 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους με πρακτική άσκηση και κυρίως να έλθουν σε επαφή με το πιθανό αυριανό αντικείμενο της επαγγελματικής ενασχόλησής τους και τους σχετικούς με αυτό φορείς, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως και κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

α) Ποιοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την πρακτική άσκηση

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/τριες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1. φοιτούν στο τέταρτο ή στο τρίτο έτος φοίτησης (βάσει του έτους εισαγωγής τους στη Φιλοσοφική Σχολή),

2. έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 30 μαθήματα αν είναι φοιτητές/τριες του τέταρτου έτους σπουδών ή έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 20 μαθήματα αν είναι φοιτητές/τριες του τρίτου έτους σπουδών.

β) Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι/ες

1. ΑΙΤΗΣΗ (η αίτηση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας),

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (η αναλυτική βαθμολογία χορηγείται και επικυρώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας).

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Φιλολογίας, στο γραφείο της κ. Δώρας Μέντη, επιστημονικής υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Φιλολογίας (6ος όροφος, κυψέλη 605), στις ανακοινωμένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας ώρες λειτουργίας ως γραφείου της Πρακτικής Άσκησης.

γ) Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών/τριών

Θα γίνει κατάταξη των φοιτητών/τριών με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων με επιτυχή εξέταση (ανώτερη βαθμολόγηση το 10), σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας του φοιτητή/τριας και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 30 μαθήματα αν είναι φοιτητής/τρια του τέταρτου έτους σπουδών ή έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 20 μαθήματα αν είναι φοιτητής/τρια του τρίτου έτους σπουδών.

2. Το 70% των θέσεων οι οποίες κάθε ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών/τριών καλύπτεται από φοιτητές/τριες του τέταρτου έτους σπουδών και το υπόλοιπο 30% των θέσεων καλύπτεται από φοιτητές/τριες του τρίτου έτους σπουδών.

3. Στην περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας των τελευταίων στη σειρά κατάταξης φοιτητών σύμφωνα με τα κριτήρια 1 και 2 είναι ο ίδιος ή παρουσιάζει μικρή απόκλιση (μέχρι 0,3 της μονάδας) και υπάρχουν ακόμα θέσεις του προγράμματος προς διάθεση σε φοιτητές/τριες γίνεται κλήρωση μεταξύ των φοιτητών/τριών.

Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, συστήθηκε τριμελής επιτροπή, η οποία θα ελέγχει τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών/τριών. Η επιτροπή αποτελείται από τη Δώρα Μέντη, Ε.Δ.Ι.Π, τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Θανάση Αγάθο και την καθηγήτρια Σοφία Γεωργακοπούλου.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία γύρω από το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος (Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 6ος όροφος, κυψέλη 604, γραφείο Δώρας Μέντη, στις ώρες συνεργασίας της).

Για αναλυτικές πληροφορίες διαβάστε τον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Φιλολογίας, όπως εγκρίθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας στις 08/11/2021, και, επίσης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Ε.Κ.Π.Α. (https://grapas.uoa.gr/).