Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες

 Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2017

Κατάταξη στο Τμήμα Φιλολογίας

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για κατάταξη από 1 – 15 Νοεμβρίου 2017 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρα 11.00΄–14.00΄, στη Γραμματεία του Τμήματος. Δικαιολογητικά που απαιτούνται: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

  • Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου), κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2017.
     
  •  Εξεταστέα μαθήματα:

1) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

2) Νεοελληνική Φιλολογία

3) Γλωσσολογία

  • Κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο.
     
  • Το πρόγραμμα εξετάσεων θα αναρτηθεί, από τη Γραμματεία του Τμήματος, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στον ιστότοπο του Τμήματος www.phil.uoa.grτουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ύλη κατατακτηρίων 2017-18 (για τα Αρχαία Ελληνικά)
Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18 (για τα Νέα Ελληνικά)
Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2017-18 (για τη Γλωσσολογία)

 ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Έντυπο αίτησης για Κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο.... 

 

 Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/04/2017

Yπουργική απόφαση για την κατάταξη στα ΑΕΙ...

ΦΕΚ 1329B_2015 τροπ. υπουργ. απόφασης «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης...