Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Οι Κατευθύν­σεις Σπουδών είναι τρεις και αντιστοιχούν σε τρεις ειδικότητες της επιστήμης της Φιλολογίας:

α) Κλα­σι­κής Φιλολογίας,

β) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) και

γ) Γλωσσολογίας.

  • Το πτυχίο Φιλολογίας είναι ενιαίο με αναγραφή της ειδικότητας του πτυχιούχου, ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών που έχει επιλέξει (η επιλογή γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών).
  • Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών είναι κοινά και για τις τρεις Κατευθύνσεις.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνα­τότη­τα να πραγματοποιήσουν τις σπουδές ενός εξαμήνου σε Πανεπιστήμιο του εξω­τερικού με το πρόγραμμα ERASMUS