Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Ανακοινώσεις πρωτοετών φοιτητών

Προπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας

Οι Κατευθύν­σεις Σπουδών είναι τρεις και αντιστοιχούν σε τρεις ειδικότητες της επιστήμης της Φιλολογίας:

α) Κλα­σι­κής Φιλολογίας,

β) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) και

γ) Γλωσσολογίας.

  • Το πτυχίο Φιλολογίας είναι ενιαίο με αναγραφή της ειδικότητας του πτυχιούχου, ανάλογα με την Κατεύθυνση Σπουδών που έχει επιλέξει (η επιλογή γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών).
  • Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών είναι κοινά και για τις τρεις Κατευθύνσεις.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνα­τότη­τα να πραγματοποιήσουν τις σπουδές ενός εξαμήνου σε Πανεπιστήμιο του εξω­τερικού με το πρόγραμμα ERASMUS

Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, αποκλειστικά με τρίωρα μαθή­μα­τα, άρχισε να εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 για όλους τους /τις φοι­τητές/ριες, παλαιότερους/ες και νεοεισερχόμενους/ες του Τμήματος Φιλο­λο­γί­ας με τη δημιουργία ενός Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος τριών ετών για τους/τις φοιτητές/ριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 βρίσκονταν στο 2ο, 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 εφαρμόζεται το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

  • Για τη σωστή εφαρμογή του Ενδεικτικού Μεταβατικού Προγράμματος και τις προϋποθέσεις  λήψης του πτυχίου συμβουλευτείτε την παρουσίαση PowerPoint στην οποία περιγράφεται το Πρόγραμμα καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στη μετάβαση.