Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

25.05.2023

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στo Τμήμα Φιλολογίας υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται και από τη γραμματεία)
  2. Αντίγραφο πτυχίου  ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Μαθήματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα Φιλολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

1) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

2) Νεοελληνική Φιλολογία

3) Γλωσσολογία

Περισσότερες πληροφορίες