Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

04.10.2018

Εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων 2018-2019

Εγκύκλιος, οδηγίες και δικαιολογητικά

Ανακοίνωση για 
την εγγραφή των εισαγομένων αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων
του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Καλείται ο εισαγόμενος ομογενής υπότροφος του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να υποβάλει στη γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2018, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. Φ.151/47149/Α5/2016 (Β’ 820) Υπουργικής Απόφασης για την εν λόγω ειδική κατηγορία.

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει η σχετική εγκύκλιος με τις οδηγίες και τα δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ