Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης από πρώτη σελίδα

Προβολή ανακοίνωσης πρώτης σελίδας

26.01.2018

Ανακοίνωση ΠΜΣ «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας»

Σας ενημερώνουμε ότι, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» με απόφασή της θα προβεί στην επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4485/2017.

Κατά το διάστημα που θα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επανίδρυσης δεν θα υπάρξει προκήρυξη θέσεων για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Διδαςκαλία τησ Ελληνικήσ ωσ Δεφτερησ/Ξζνησ Γλώςςασ»