Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » ΠΜΣ ΚΟΡΑΗΣ » ΜΔΕ Γλωσσολογίας » Μαθήματα - Πρόγραμμα Σπουδών » Γλώσσα & Στατιστική

Γλώσσα & Στατιστική | Γ' Εξάμηνο

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται: (α) οι βασικές μεθοδολογικές αρχές για τον σχεδιασμό έρευνας στην πειραματική και διακλαδική γλωσσολογία (για παράδειγμα, σε τομείς όπως η ψυχογλωσσολογία, η νευρογλωσσολογία, η κατάκτηση Γ1 και Γ2). (β) οι βασικές έννοιες της στατιστικής, έννοιες δείγματος και στατιστικού πληθυσμού, μέθοδοι τυχαίας και μη τυχαίας δειγματοληψίας, περιγραφική στατιστική, μελέτη και παρουσίαση δεδομένων, επαγωγική στατιστική, συσχέτιση, έλεγχος υποθέσεων, παραμετρικά τεστ (t-test, ANOVA, έλεγχος πολλαπλών συγκρίσεων), στατιστικό κριτήριο x2, μη παραμετρικά κριτήρια, πολλαπλή παλινδρόμηση και Ανάλυση Κυρίως Συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA). Θα γίνει εφαρμογή όλων των παραπάνω στο SPSS.

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές:

  • θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τη σύσταση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων
  • θα γνωρίζουν ποιες είναι οι (χρονομετρικές και μη-χρονομετρικές) πειραματικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση ποικίλων γλωσσικών δομών
  • θα γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν μια μεθοδολογικά άρτια πειραματική δοκιμασία
  • θα έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε κάποια διαθέσιμα λογισμικά (τόσο για τον σχεδιασμό πειραμάτων, όσο και για την ανάλυση δεδομένων αυθόρμητου λόγου)
  • θα είναι σε θέση να καταχωρήσουν και να αναλύσουν μόνοι τους πειραματικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS  
  • θα γνωρίζουν πώς να δομήσουν ένα γραπτό κείμενο και πώς να κάνουν σωστά βιβλιογραφικές παραπομπές

Διδάσκουσα: Σπυριδούλα Βαρλοκώστα

Επισκέπτες διδάσκοντες: Αθηνά Κοντοσταυλάκη & Γιώργος Μικρός