Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» (για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Για να δείτε με λεπτομέρειες του στόχους του Προγράμματος μεταφερθείτε στον ιστότοπο του ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη

Η συνεργασία ανάμεσα στην τεχνολογία και την πληροφορική, από τη μια πλευρά, και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, από την άλλη, έχει αποδειχθεί σημαντική και αποτελεσματική για την εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Χάρη στη διεπιστημονική προσέγγιση οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο εμπειρικών θεωριών αλλά και με τις τεχνικές υπολογιστικής προσομοίωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων θετικών, τεχνολογικών, θεωρητικών και κοινωνικών σπουδών που ενδιαφέρονται για την κατανόηση του νου μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία. Ειδικότερα, για να μπορούν να κατανόησουν και να αξιοποιήσουν τις προσεγγίσεις υπολογιστικών προσομοιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα πρέπει να έχουν στέρεο τεχνολογικό υπόβαθρο ή να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σκληρά για να το αναπτύξουν.

Με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη γνωσιακή επιστήμη επιδιώκεται:

 • Η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν την ανθρώπινη νόηση και μάθηση.
 • Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορική και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού σε τομείς με ανάπτυξη και ζήτηση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για σχεδίαση, διεξαγωγή, επίβλεψη, ερμηνεία και αξιοποίηση ερευνών και εφαρμογών τους.
 • Η προσέλκυση και εκπαίδευση άξιων φοιτητών για την προώθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και για την ανάπτυξη και υποστήριξη της έρευνας στα συνεργαζόμενα τμήματα.
 • Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συνεργαζόμενων τμημάτων.
 • Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων που θα στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί σε συνεργασία με Τα Τμήματα:

 1. Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, 
 2. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
 3. Ψυχολογίας, 
 4. Φιλολογίας

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος είναι είκοσι (20). Η χρονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) εξάμηνα η μέγιστη.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.

ΦΕΚ