Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παλαιά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας » Διατμηματικό ΠΜΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας (για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας λειτουργεί στη Φιλοσοφική Σχολή από το 1993 και αποτελεί το μοναδικό Πρόγραμμα με τον συγκεκριμένο στόχο διεθνώς. Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του Προγράμματος έχουν από κοινού το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και, ειδικότερα, οι Τομείς Γλωσσολογίας και Παιδαγωγικής αντιστοίχως.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του ευρύτερου Διατμηματικού Προγράμματος για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας, το οποίο φέρει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη και για το Διδασκαλείο της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Η Διοικούσα Επιτροπή (η οποία λειτουργεί και ως Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού) αποτελείται από τον/την Κοσμήτορα, τρία μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας και ένα μέλος του Τομέα Παιδα­γωγικής.

Το διετές αυτό Μεταπτυχιακό (4 εξάμηνα) παρέχει εκπαίδευση καθηγητών, η οποία βασίζεται θεωρητικά στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, στην γλωσσολογική ανάλυση της Ελληνικής και σε γενικές παιδαγωγικές αρχές. Παρέχει επίσης εντατική πρακτική άσκηση των μελλοντικών διδασκόντων. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στο Διδασκαλείο της Ελληνικής, υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες δυνατότητες, όπως το ετήσιο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπι­στημίου του Harvard στο Ναύπλιο.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής απορρόφησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό˙ ικανός αριθμός τους εργάζεται ήδη στο Διδασκαλείο της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ελληνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ

Αποστολή του ΠΜΣ είναι

  • η κατάρτιση ειδικών διδασκόντων την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα μέσω της εκπαίδευσής τους στα επιστημονικά πεδία της γλωσσικής κατάκτησης, της γλωσσικής διδασκαλίας και της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας
  • η προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στα πεδία:
  • της Κατάκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας γενικότερα και ειδικότερα της Ελληνικής
  • της Διδακτικής της δεύτερης/ξένης γλώσσας, με σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών βάσει των πορισμάτων της έρευνας για την κατάκτηση
  • της Πιστοποίησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και ειδικότερα της Ελληνικής

Το ΠΜΣ συνδυάζει την επιστημονική και ερευνητική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν σε υπαρκτές κοινωνικές και διδακτικές ανάγκες, ιδιαίτερα αυξημένες στο σύγχρονο περιβάλλον, αφενός λόγω της παγκοσμιοποίησης και αφετέρου λόγω του μεγάλου αριθμού παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων. Στόχος του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία επιστημόνων και διδασκόντων οι οποίοι:

  • θα στελεχώνουν ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και φορείς που προωθούν και υποστηρίζουν τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης και Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • θα διαθέτουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση κατάλληλου διδακτικού υλικού και για την διενέργεια αξιόπιστων δοκιμασιών πιστοποίησης της γλωσσομάθειας.
  • θα έχουν την ικανότητα να διεξάγουν επιστημονική έρευνα στα επιστημονικά πεδία της κατάκτησης, της διδασκαλίας και της πιστοποίησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας και να στελεχώνουν πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητικούς φορείς

Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών διαλέξεων και σεμιναρίων, με την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων σε χώρους διδασκαλίας της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και με την εκπόνηση Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών.

Συγχρόνως μέσω του ΠΜΣ επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, με πρωταρχικό σκοπό την περαιτέρω διεθνή προβολή των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και την πληρέστερη ένταξή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό ως προς τον κλάδο της Κατάκτησης και Διδασκαλίας της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, στον οποίο το ΕΚΠΑ παρουσιάζει ήδη σημαντική δραστηριότητα.

Η επιλογή υποψηφίων γίνεται βάσει φακέλου υποψηφιότητας, γραπτών εξετάσεων και προφορικής συνέντευξης . Η επιτυχής ολοκλήρωση του διετούς κύκλου σπουδών καταλήγει στην απονομή Μεταπτυ­χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω σχετικής ανακοίνωσης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και στη σελίδα του Πανεπιστημίου και η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό θέσεων (σε καμία περίπτωση άνω των δεκαπέντε), την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που περνούν επιτυχώς τις γραπτές εξετάσεις καλούνται στη συνέχεια σε συνέντευξη προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή. Τα μαθήματα, τα οποία διδά­σκονται από μέλη των Τομέων Γλωσσολογίας και Παιδαγωγικής, αλλά και μέλη των Τομέων Γλωσσολογίας άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, αρχίζουν συνή­θως στα μέσα Οκτωβρίου.

Γραμματειακή υποστήριξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Δ/νση: Γραμματεία Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου, τηλέφωνο 210-727 7322 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση thpapad@uoa.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Διατμηματικού ακαδ. έτους 2018-2019  Γ' Εξάμηνο χειμερινό

ΦΕΚ του Διατμηματικού Προγράμματος

Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης προς γραμματεία