Αρχική » Μεταδιδάκτορες

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα  της αλλοδαπής.

Το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ δέχεται αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. H κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία, στην κ. Π. Μποϊντά.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου.

ΦΕΚ Κανονισμού 4087/7.9.2021

Αίτηση:

Πληροφορίες: Παναγιώτα Μποϊντά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7277386, e-mail:pbointa@phil.uoa.gr