Αρχική » Μεταδιδάκτορες

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα  της αλλοδαπής.

Το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ δέχεται αιτήσεις για μεταδιδακτορική έρευνα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. H κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία, στην κ. Π. Μποϊντά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικά την αίτησή, την πρόταση και το βιογραφικό τους.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου.

ΦΕΚ Κανονισμού 4087/7.9.2021

Αίτηση:

Πληροφορίες: Παναγιώτα Μποϊντά, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7277386, e-mail:pbointa@phil.uoa.gr