Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Υποψήφιοι διδάκτορες εγγεγραμμένοι έως το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4559/2018 (Α΄142) : «Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι είχαν εγγραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/17  ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ Α΄ 148). Ο νέος νόμος ισχύει για τους Υ.Δ. οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί, με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος, μετά τις 4 Αυγούστου 2017.

Oι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ολοκληρώνουν την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σύμφωνα με τις διατάξεις του 3685/2008. 

Oι αφυπηρετήσαντες καθηγητές που συμμετέχουν σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν από ενεργά μέλη ΔΕΠ προκειμένου να οριστεί η επταμελής εξεταστική επιτροπή για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Νόμος 3685/2008