Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές » Αίτηση

Αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στις ακόλουθες ημερομηνίες: 1-10 Οκτωβρίου και 1-10 Μαρτίου. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής όπου αναγράφονται:

  • προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής
  • προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής
  • προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα της διδακτορικής διατριβής

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής. Το προσχέδιο θα έχει έκταση 3-4 σελίδες και θα κατατίθεται σε έντυπη μορφή.

4. Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)

5. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

6. Αντίγραφο Πτυχίου

7. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος

8. Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών

9. Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή

10. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή ελληνομάθειας για τους μη φυσικούς ομιλητές της ελληνικής

11. Τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) καθηγητών/καθηγητριών ΑΕΙ ή Ερευνητών, που δύνανται να παράσχουν συστάσεις για τον υποψήφιο εφόσον τους ζητηθεί.

12. Τυχόν δημοσιεύσεις σε ψηφιακή μορφή.

Έντυπο αιτήσεως: